การรับสมัครการรับสมัคร

ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ ต้องการด่วน
รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบ
• พัฒนา Web Application โดยใช้ C# , VB.net
• พัฒนา Web Application โดยใช้ Office Microsoft , Visual Basic , Macro และความรู้เกี่ยวกับ RPA
• รายงานความคืบหน้าและปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการโครงการ
• ส่งมอบโครงการที่สมบูรณ์ตามแผนและระยะเวลาของโครงการ

คุณสมบัติ
• สัญชาติไทย ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี.
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Solidwork จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
• สามารถใช้ SQL Server ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้าน Internet , JAVA , C# , VB.Net.
• มีความรู้ในภาษา Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงานวันเสาร์สลับกัน (วันเสาร์ทำงานเสาร์)
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเรียนรู้ได้เร็ว มีพลัง มีแรงจูงใจในตนเอง และเต็มใจที่จะทำงานเป็นทีม

ตำแหน่ง ช่างแผนกซ่อมบำรุง (วุฒิ ปวช.)
รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบ
• Support jobs of Production line.
• ซ่อมแซม / ปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้
• บำรุงรักษาระบบอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นปกติอยู่เสมอ
• ซ่อมแซมระบบอาคารและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานและสำนักงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้างาน
• ดำเนินการดูแล แก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคและอื่นๆ
• ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่ิองมือช่าง
• รับเอกสารแจ้งซ่อมแผนกต่างๆและดำเนินการซ่อมตามเอกสารแจ้งซ่อม
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
• สัญชาติ ไทย , เพศชาย , ผ่านการเกณฑ์ทหาร , อายุ 23 - 27 ปี
• วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 • 3 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้ crane และ ขับรถ Forklift / Handlift ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์การซ่อมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
• มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานเข้ากะได้
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที
• มี certificate ช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต (วุฒิ ม.6 / ปวช.)
รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบ
=> Male 2 Persons
• วิเคราะห์ปัญหาในส่วนของงานผลิต
• ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต
• แก้ไขปัญหาและวิเคราะห์งานต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• Master Sample, Limit Sample, dummy test.
• การวัด Data เครื่อง CMM
• ควบคุมและปฎิบัติตามเอกสารที่ระบุในระบบ ISO
• ตรวจสอบการเกิดของเสียและงานรอตัดสินใจประจำวัน
• ประสานงานกับแผนก ต่าง ๆ ในโรงงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

=> Female 1
• คีย์ data ประจำ Assembly
• จัดเก็บและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มของ store
• ประสานงานกับแผนก ต่าง ๆ ในโรงงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
• Thai nationality Male , Female age 18 - 28 years old. (สัญชาติไทย)
• วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องกล , เทคนิคการผลิต , ช่างกลโรงงาน , ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
• มีความรู้ ความสามารถใช้งานเครื่องมือวัดพิ้นฐาน และอ่านแบบได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ และสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
• มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในการทำงานสูง
• มีประสบการณ์สายงาน QC ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 - 3 ปี
• มีความรู้สามารถใช้งานเครื่องมือวัด Vernier , Micrometer , Dial Gauge
• ***สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ***
• มีประสบการณ์สายงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 - 3 ปี

อีเมลสมัครงาน: hr-thai@sodick.co.th